วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ปีงบประมาณ 2559
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. สมัคร ( แจ้งความประสงค์ผ่านเขตพื้นที่ต้นสังกัดของท่าน)
2.เขตพื้นที่ต้นสังกัดส่งรายชื่อให้หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์มรภ.สงขลา   ตรวจสอบรายชื่อผู้รอรับการพัฒนาที่เว็บคณะครุศาสตร์
3. โอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 
4. Fax. เอกสารการโอนเงินมายัง074 - 260267 ใบแบบฟอร์มการส่ง Fax.
5. ตรวจสอบรายชื่อผู้โอนเงินลงทะเบียน
6. วันอบรมนำรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ณ จุดลงทะเบียน
7. เกณฑ์ในการจัดกลุ่มพัฒนา กลุ่มละไม่เกิน 45 คน

**หมายเหตุ...ผู้ที่โอนเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วถือเป็นการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการพัฒนา ทางหน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนเข้าพัฒนาไม่ว่ากรณีใดๆ**